Algemene voorwaarden en klachtenprocedure

Algemene Voorwaarden
Let op: Bij het maken van een afspraak ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Lief& Leefkracht, kindertherapie& coaching en verklaar je hierbij kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.
Algemeen:
Lief & Leefkracht, Kindertherapie & coaching is opgericht door Marieke Zijlmans (hierna te noemen: de therapeut) gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67902073 en vestigingsnummer: 000036391514.
Lief en Leefkracht richt zich op het bieden van coaching en therapie aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 en 18 jaar (hierna te noemen: de cliënt) en het coachen van ouders/ volwassenen.
Akkoordverklaring en gezag:
Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ouder die de opdracht heeft gegeven en ondertekend heeft draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en dat hij/zij hierover zijn/haar toestemming geeft. Mocht de andere ouder op welke manier dan ook bezwaar maken tegen het aanbod van Lief & Leefkracht, dan draagt de ouder die ondertekend heeft, hiervoor de consequenties. Lief & Leefkracht kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
Verslaglegging:
Op verzoek van de cliënt of zijn/haar ouders/ verzorgers kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd.
Vertrouwelijkheid:
Lief & Leefkracht is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching en therapie- contacten. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan ouders. Zie ook de privacyverklaring van Lief & leefkracht (onder aan deze tekst).
Regels rond een afspraak voor kinderen:
Er is een wachtruimte bij de praktijk van Lief en Leefkracht in Son hier kunnen ouders indien gewenst wachten. Mochten zij even het pand willen verlaten om bijvoorbeeld een boodschapje te doen, dan dienen zij wel telefonisch bereikbaar te blijven tijdens het kind- contact. Na afloop van  een kind- contact is er slechts beperkt ruimte om na te bespreken; hiervoor is voldoende gelegenheid tijdens de tussen en eindevaluatie.
Let op: Bij de praktijk in Aalst Waalre is geen wachtruimte voor ouders. ER zijn wel winkels en bossen om te wandelen.
Verhinderd?
Wanneer u helaas verhinderd bent voor een afspraak en ten minste 12 uur van te voren afzegt, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij geen of latere afzegging wordt de gereserveerde tijd wel gefactureerd. Tijdig afzeggen kan per email of telefoon. Tijdens de therapie/ coaching staat de telefoon uitgeschakeld maar u kunt gewoon een bericht sturen of de voicemail inspreken. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.
Aansprakelijkheid:
De coaching en therapie van Lief en Leefkracht is oplossings-en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Lief en Leefkracht is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten vanuit Lief en Leefkracht, tenzij er natuurlijk sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Lief en leefkracht.
Klachtenprocedure
Ondanks het feit dat ik mijn uiterste best doe om zo zorgvuldig en professioneel mogelijk met u en uw kind om te gaan, kan het wellicht toch voorkomen dat u niet tevreden bent. U kunt een klacht indienen over:
          Onzorgvuldige omgang met vertrouwelijke informatie
          De bejegening naar u of uw kind
          Het niet nakomen van gemaakte afspraken
Hieronder staan de stappen van de klachtenprocedure van Lief en Leefkracht die u dan kunt volgen.
§  U kunt een klacht indienen per mail (mariekezijlmans@liefenleefkracht.nl) of per telefoon (06-47518912)
§  U krijgt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van de klacht en Lief en Leefkracht neemt binnen 5 werkdagen contact met u op om een gratis afspraak te maken om de klacht te kunnen bespreken.
§  In het persoonlijke gesprek kunt u uw klacht nader toelichten. Vervolgens zal ik met een voorstel komen dat als doel heeft de klacht naar tevredenheid op te lossen. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat door beide partijen wordt ondertekend. U heeft vanaf dat moment nog 14 dagen de tijd om te bepalen of de klacht voor uw gevoel echt naar tevredenheid is opgelost/ afgehandeld. Is dit niet het geval dan wordt het voorstel aangepast en heeft u opnieuw 14 dagen om hierop te reageren.
§  Als het ondanks alle inspanningen niet lukt om gezamenlijk tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is, zal Lief en Leefkracht voor u een onafhankelijke persoon of commissie inschakelen. U zal dan door hen verder geïnformeerd worden over de verdere afhandeling. Deze onafhankelijke derde partij zal een bindend advies uitbrengen.
§  De correspondentie over de klacht wordt vijf jaar bewaarde en alle correspondentie wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Privacyverklaring en AVG-eisen
 • Lief & Leefkracht, gevestigd aan Goudbergstraat 33 te Waalre, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  Contactgegevens: www.liefenleefkracht.nl
  Lief & leefkracht, kindertherapie & coaching
  Goudbergstraat 33
  5583 BA Waalre
  0647518912
  Marieke Zijlmans is de Functionaris Gegevensbescherming van Lief & Leefkracht. Zij is te bereiken via mariekezijlmans@liefenleefkracht.nl
  Lief & Leefkracht verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf hebt  verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  – Voor- en achternaam
  – Geslacht – Geboortedatum
  – Adresgegevens
   – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  Lief & Leefkracht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
   – gezondheid
  – gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  De website van Lief & Leefkracht heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers; zeker niet van kinderen en/of  jongeren (die jonger zijn dan 16 jaar). Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat Lief & Leefkracht zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een kind, neem dan contact met ons op via mariekezijlmans@liefenleefkracht.nl dan verwijderen wij deze informatie direct.
  Lief & Leefkracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Het afhandelen van jouw betaling
  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de begeleiding zorgvuldig uit te kunnen voeren
  – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  Geautomatiseerde besluitvorming: Lief & Leefkracht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lief & Leefkracht) tussen zit.
  Lief & Leefkracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Lief & Leefkracht hanteert een  bewaartermijnen voor alle gegevens rondom een kind van 2 jaar met als reden dat ouders, school en kinderen het vaak later nog eens willen inzien of opvragen.  Hierna wordt alle informatie verwijderd.
  Delen van persoonsgegevens met derden: Lief & Leefkracht verkoopt jouw gegevens natuurlijk niet aan derden en zal deze uitsluitend delen/ verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (met uitdrukkelijke toestemming) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vanuit Gemeente, Belastingdienst of bijvoorbeeld zorgverzekeraar t.b.v. vergoedingsmogelijkheden).
  Lief & Leefkracht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
  Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen! Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lief & Leefkracht.
  Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen (dit kan handig zijn bij een doorverwijzing).
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mariekezijlmans@liefenleefkracht.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Lief & leefkracht jou om de informatie face-to-face op een afgesproken moment op te komen halen op de praktijk. Dit ter bescherming van je privacy.
  We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek.
  Lief & Leefkracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens
 • Lief & Leefkracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mariekezijlmans@liefenleefkracht.nl.